Raport_2008_PL_grupa_orlen
Teraz jesteś w: Strona głównaGrupa ORLEN › Strategia Grupy ORLEN
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Strategia Grupy ORLEN

Zobacz wszystkie w raporcie


W listopadzie 2008 r. przygotowaliśmy nową strategię Grupy ORLEN na lata 2009–2013. Impulsem do sformułowania nowej strategii były istotne zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu mikro- i makroekonomicznym oraz przede wszystkim potrzeba wzmocnienia pozycji Koncernu dla dalszego dynamicznego rozwoju.

W naszych działaniach będziemy koncentrować się na podstawowych obszarach działalności: rafinerii i w pełni zintegrowanej z nią działalności petrochemicznej oraz zarządzaniu największą w regionie siecią sprzedaży detalicznej. Koncentrując się na działalności podstawowej, planujemy także dezinwestycje w segmencie chemicznym i telekomunikacyjnym, uwalniające zaangażowany kapitał. Usprawniając podstawową działalność, nie zapominamy o rozwoju – zamierzamy rozwijać działalność wydobywczą, a także wkroczyć w nowy obszar – segment energetyczny.

Skuteczne działania wzmacniające efektywność pozwolą nam zająć dobrą pozycję do dalszego
rozwoju. Do kluczowych działań będą również należeć: dalsza poprawa sprawności
operacyjnej, integracja aktywów, wzmacnianie zarządzania segmentowego oraz wydłużenie
łańcucha wartości.

Podstawowe dane finansowe - zrównoważony rozwój przy bezpiecznych parametrach finansowych

Główne cele finansowe w perspektywie 2013 r. przedstawiają się następująco:

EBITDA [1]...................................................... 7,8 mld zł
ROACE [2]...................................................... 11%
Nakłady inwestycyjne (CAPEX)................ 12,6 mld zł
Dźwignia finansowa [3].............................. 30-40%
Polityka dywidendy..................................... oparta na FCFE [4]

Nakłady inwestycyjne PKN ORLEN w latach 2009–2013 zostały ustalone na poziomie 12,6 mld zł, w tym: rafineria 41%, petrochemia 39%, detal 11%, poszukiwanie i wydobycie 6% oraz funkcje wsparcia 3%. Pula środków inwestycyjnych do 2013 r. zawiera projekty związane z rozwojem (58%), jak również wynikające z rosnących wymagań regulacyjnych (6%) oraz koniecznych odtworzeń (36%).

CAPEX – średniorocznie (%)

CAPEX – średniorocznie (%)

Struktura CAPEX (Wartość skumulowana w latach 2009 - 2013 na poziomie całej Grupy PKN ORLEN)

Struktura CAPEX (Wartość skumulowana w latach 2009 - 2013 na poziomie całej Grupy PKN ORLEN)

Jednym z podstawowych założeń finansowych strategii Koncernu jest osiągnięcie zysku operacyjnego przed amortyzacją (EBITDA), przy wycenie zapasów liczonych metodą LIFO, na poziomie 7,8 mld zł w 2013 r. Wyznaczony cel finansowy nie uwzględnia dezinwestycji, potencjalnych akwizycji oraz strategicznych partnerstw. Będziemy dążyć do konsekwentnego powiększania zwrotu z zainwestowanego kapitału, który w 2013 r. ma osiągnąć 11%.

Priorytetem Firmy jest utrzymywanie poziomu zadłużenia w przedziale 30% – 40% wartości kapitałów własnych. W 2009 r. nastąpi przejściowy wzrost dźwigni finansowej związany z kontynuacją zaawansowanych projektów inwestycyjnych. Od 2010 r. można oczekiwać zwiększonych wolnych przepływów pieniężnych, które w kolejnych latach zmniejszą dźwignię finansową, umożliwiając dalszy dynamiczny rozwój Koncernu.

EBITDA wg LIFO (mld PLN)

EBITDA wg LIFO (mld zł)

ROACE (%)

ROACE (%)

Aby utrzymać ciągłość generowania środków finansowych oraz wspomagać zmniejszanie dźwigni finansowej, opieramy swoją politykę wypłaty dywidendy na współczynniku FCFE – minimum 50%. Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową Koncernu zdecydowanie zwiększy wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy.

Bezpieczeństwo finansowe, przy realizacji planów strategicznych, zapewni nam polityka uruchamiania projektów inwestycyjnych, przewidująca ich weryfikację pod kątem stopy zwrotu oraz priorytetyzację powiązaną z sytuacją rynkową.

Produkcja rafineryjna

W segmencie rafineryjnym jednym z naszych kluczowych działań będzie zwiększenie produkcji oleju napędowego oraz wsadu dla części petrochemicznej w połączeniu ze zwiększonym przerobem ropy. Uzysk najbardziej rentownych średnich destylatów w 2013 r. wzrośnie w porównaniu z 2007 r. o 6 p.p. do poziomu minimum 49%. W rezultacie produkcja oleju napędowego wzrośnie o 44% i osiągnie 12,5 mln ton.

W ekonomicznie uzasadnionych przypadkach rozważany będzie usługowy przerób ropy w wybranych rafineriach Grupy ORLEN.

W latach 2009–2013 zrealizujemy program inwestycyjny zakładający wydatki na poziomie 5,2 mld zł. Największe inwestycje w segmencie spowodują zwiększenie produkcji oleju napędowego – m.in. instalacje hydroodsiarczania w Płocku i Mažeikių Nafta. Poprawę efektywności osiągniemy w oparciu o benchmarki Solomona: polepszenia indeksów energochłonności, pracochłonności i wykorzystania instalacji. Dzięki tym działaniom zysk operacyjny przed opodatkowaniem EBITDA z działalności rafineryjnej w 2013 r. ma osiągnąć poziom 4,5 mld zł.

Logistyka

Istotnym elementem wzmacniania naszej przewagi konkurencyjnej będzie dalszy rozwój logistyki. Do najważniejszych przedsięwzięć w tym obszarze należy projekt budowy rurociągu produktowego z rafinerii w Możejkach do terminalu morskiego, co umożliwi zwiększenie wolumenów eksportowanych oraz obniżenie kosztów transportu. Nowe odcinki rurociągów produktowych powstaną także w Polsce pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Wrocławiem oraz Boronowem a Trzebinią. Zakładamy także intensywniej wykorzystać potencjał istniejących i nowo budowanych kawern, które pozwolą lepiej zabezpieczyć potrzeby magazynowe oraz wykorzystać cykle koniunkturalne magazynowanych produktów. Będziemy kontynuować restrukturyzację sieci własnych baz magazynowych.

Sprzedaż hurtowa

Głównym celem segmentu sprzedaży hurtowej jest utrzymanie pozycji lidera w poszczególnych krajach. Założenia strategiczne dla tego segmentu koncentrują się na zwiększeniu EBITDA o 200 mln zł w 2013 r. głównie przez poprawę warunków handlowych. Jednym z ważniejszych elementów strategii dla segmentu jest sprzedaż ponad 1/3 wolumenu przez własną sieć detaliczną oraz zabezpieczenie i aktywne przejmowanie kanałów importowych.

Sprzedaż detaliczna

W przypadku sieci stacji paliw konsekwentnie będziemy kontynuować dotychczasową, skuteczną politykę dotyczącą marek oraz zwiększać efektywność sprzedaży na stację i marżę w sprzedaży pozapaliwowej. Nakłady na inwestycje w segment będą średniorocznie wynosiły 300 mln zł, a łącznie – 1,4 mld zł w latach 2009–2013. Wpływ segmentu detalicznego na EBITDA w 2013 r. ma wynieść 1,2 mld zł. Kluczowym elementem strategii dla detalu będzie dalszy rebranding stacji oraz rozwój sieci franczyzowych. Do 2013 r. oczekujemy poprawy udziału wolumenu sprzedaży detalicznej na wszystkich rynkach macierzystych o 4 p.p.

Petrochemia

Sytuację PKN ORLEN w segmencie petrochemicznym będą determinowały inwestycje w nowe instalacje produkcyjne oraz prace nad dalszym wzrostem efektywności. Jej poprawa będzie możliwa dzięki zmianie wskaźników oraz struktury uzysków (w odniesieniu do benchmarków Solomona i PTAI [5]). Jedną z najważniejszych inwestycji będzie instalacja PX/PTA, która zapewni wzrost EBITDA do poziomu 2,7 mld zł w 2013 r. Na potrzeby petrochemii, w strategii założyliśmy nakłady inwestycyjne w wysokości 4,9 mld zł do 2013 r. Analiza sytuacji wskazała również na potrzebę działań dezinwestycyjnych. W związku z ograniczoną synergią z działalnością podstawową podjęliśmy decyzję o uwolnieniu kapitału zaangażowanego w instalacje PCW oraz nawozów sztucznych.

Poszukiwanie i wydobycie

Aby zapewnić Koncernowi najlepsze możliwe rozwiązania z zakresu polityki surowcowej, będziemy zawierać długoterminowe umowy na dostawę ropy naftowej, w tym o znacznym dyskoncie, a zakupy krótkoterminowe zostaną ukierunkowane na czasowo niedowartościowane gatunki. Jednym z naszych podstawowych celów będzie zapewnienie co najmniej dwóch kierunków dostaw dla każdej rafinerii. Działania te zapewnią bezpieczeństwo i zoptymalizują strukturę dostaw.

Projekty wydobywcze ukierunkowane będą głównie na już zidentyfikowane złoża w krajach o ustabilizowanej sytuacji oraz o akceptowalnym poziomie ryzyka. W tym segmencie planujemy na bieżąco analizować sytuację i wykorzystywać pojawiające się okazje inwestycyjne, a także, w miarę możliwości, zawierać partnerstwa strategiczne. Planujemy, że w 2013 r. wynik EBITDA segmentu osiągnie 182 mln zł.

Energetyka

Jednym z nowych elementów strategii jest segment energetyczny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego będziemy realizować organiczny wzrost głównie przez inwestycje w kogenerację oraz wzrost produkcji mediów na potrzeby poszczególnych zakładów produkcyjnych. Planowany jest również rozwój nieorganiczny w obrębie posiadanych technologii przy założeniu potencjalnej współpracy z partnerami branżowymi.

 

[1] EBITDA - zysk operacyjny przed opodatkowaniem i potrąceniem kosztów finansowych powiększony o amortyzację; dotyczy Grupy ORLEN, wycena zapasów wg metody LIFO
[2] ROACE - zysk operacyjny po opodatkowaniu / średni kapitał zaangażowany w okresie (kapitał własny + dług netto)
[3] Dźwignia finansowa – dług netto / kapitał własny
[4] FCFE – Free Cash Flow to Equity (wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy)
[5] PTAI - Phillip Townsend Associates, Inc.


Marki Grupy ORLEN